എം എസ് നാരായണൻ

M S Narayanan (Makeup-man) Malayalam Movies
നാരായണൻ, 1965-1973
കഥ: 1