വില കുറഞ്ഞ മനുഷ്യർ

Vila kuranja manushyar(Malayalam Movie)
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 17 January, 1969