എന്റെ കണ്ണിൽ പൂത്തു നിൽക്കും

എന്റെ കണ്ണിൽ പൂത്തുനിൽക്കും 
പ്രേമസുന്ദരപുഷ്പവനം 
എങ്ങനെ ഞാനിതു മൂടിവയ്ക്കും 
എവിടെ ഒളിപ്പിക്കും
(എന്റെ..) 

എന്റെ കരളിൻ തന്ത്രികൾമീട്ടും 
വീണസംഗീതം 
എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഞാൻ നടക്കും 
മന്നിടമറിയാതെ 
(എന്റെ..) 

എന്റെ ചെവിയിൽ കാമുകനോതിയ 
മധുരാക്ഷരമന്ത്രം മധുരാക്ഷരമന്ത്രം 
മന്ദപവനൻ വസന്തമലരോടോതി 
നടക്കുന്നു 
മനസ്സിനുള്ളിൽ കൽപ്പന വന്നൊരു 
മണിയറ തീർക്കുന്നു 
മലർക്കിനാക്കൾ പുഷ്പം 
വിതറിയ മഞ്ചമൊരുക്കുന്നു 
(എന്റെ....)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Ente kannil poothu nilkkum

Additional Info

Year: 
1969

അനുബന്ധവർത്തമാനം