പി രാമസ്വാമി

P Ramaswamy

ഛായാഗ്രഹണം - സുശീല (1963)