വിവാഹസമ്മാനം

Released
Vivaha Sammanam
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 1 October, 1971