ഭദ്രദീപം

Released
Bhadradeepam
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 2 March, 1973