ദീപാരാധന നട തുറന്നൂ

ദീപാരാധന നടതുറന്നൂ
ദിവസ ദലങ്ങൾ ചുവന്നൂ
ഭൂമിയുടെ കയ്യിലെ കൌമാരമല്ലികകൾ
പുഷ്പാഞ്ജലിക്കായ് വിടർന്നൂ
വിടർന്നൂ - താനേ വിടർന്നൂ
ദീപാരാധന നടതുറന്നൂ

ചന്ദനമുഴുക്കാപ്പു ചാർത്തിയ ശരത്കാല
സുന്ദരി ശശിലേഖേ - നിന്റെ
അരയിലെ ഈറൻ പുടവത്തുമ്പിൽ ഞാൻ
അറിയാതെ തൊട്ടുപോയീ
അന്നു നീ അടിമുടി കോരിത്തരിച്ചു പോയീ  
ദീപാരാധന നടതുറന്നൂ

അറ്റംകെട്ടിയ കാര്‍കൂന്തലില്‍
ദശപുഷ്‌പം ചൂടിയ യുവകാമിനീ
ദശപുഷ്‌പം ചൂടിയ യുവകാമിനീ
അരികില്‍ ഞാന്‍ വന്നപ്പോള്‍
എന്തിനു മാറില്‍ നീ
തൊഴുകൈവല്ലികള്‍ പടര്‍ത്തീ - എന്നെ നീ
തളിരിട്ട ലജ്ജയിലുണര്‍ത്തീ
ദീപാരാധന നടതുറന്നൂ
ദിവസ ദലങ്ങൾ ചുവന്നൂ
ദീപാരാധന നടതുറന്നൂ

അനുരാഗസരസ്വതീ ക്ഷേത്രത്തിലെ
കാവ്യസുരഭിയാം വരവർണ്ണീനി
ഒരുരാത്രി കിളിവാതിൽ തുറന്നുവയ്ക്കു
എനിക്കായ് ഒരുദാഹമായ് നീ ഉണർന്നിരിക്കൂ‍
ഒരുരാത്രി കിളിവാതിൽ തുറന്നുവയ്ക്കു
എനിക്കായ് ഒരുദാഹമായ് നീ ഉണർന്നിരിക്കൂ‍

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Deeparadhana nada thurannu

Additional Info