നവവധു

Released
Navavadhu
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 9 April, 1971

navavadhu movie image