സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ

Released
Snehadeepame mizhi thurakku