സപ്തസ്വരങ്ങൾ

Released
Sapthaswarangal
തിരക്കഥ: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 8 November, 1974