പോലീസ് അറിയരുത്

Released
Police Ariyaruthu
കഥാസന്ദർഭം: 

തന്നെക്കാൾ പ്രായമുള്ള കോടീശ്വരന്റെ രണ്ടാം ഭാര്യയാവുന്ന ഒരു സ്ത്രീ, ഭർത്താവിന്റെ ആദ്യ ഭാര്യയിലുണ്ടായ മകളെ കൊലപ്പെടുത്തി, ഭർത്താവിന്റെ സ്വത്തു മുഴുവൻ കൈക്കലാക്കാൻ പ്ലാനിടുന്നു.  അതിനായി അവൾ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നത് ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷയനുഭവിച്ച് തൊഴിൽരഹിതനായി കഴിയുന്ന ഒരു യുവാവിനെയാണ്.  അവരുടെ പ്ലാൻ വിജയിക്കുമോ? 

റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 22 June, 1973

police ariyaruth poster