കാക്കത്തമ്പുരാട്ടി

Released
Kakkathampurati
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 9 October, 1970