അമ്പലപ്പുഴ വേല കണ്ടൂ

ആ..ആ.... 
അമ്പലപ്പുഴവേലകണ്ടൂ ഞാന്‍ 
അമ്പലപ്പുഴവേലകണ്ടൂ ഞാന്‍ 
തമ്പുരാട്ടീ നിന്റെ നടയില്‍
തങ്കവിഗ്രഹ ദേഹവടിവില്‍
അമ്പലപ്പുഴവേലകണ്ടൂ ഞാന്‍ 

ആശകള്‍ കൈകൂപ്പി നില്‍ക്കും 
ആ മനോഹര നീലമിഴിയില്‍
ആയിരം തൃക്കാര്‍ത്തിക കണ്ടൂ 
പൂമാരികണ്ടൂ കളഭാഭിഷേകം കണ്ടൂ - കവിളില്‍ 
കളഭാഭിഷേകം കണ്ടൂ
അമ്പലപ്പുഴവേലകണ്ടൂ ഞാന്‍ 

കട്ടിയാവു ഞൊറിഞ്ഞുടുത്ത്
കവിളില്‍ നാണച്ചോപ്പണിഞ്ഞൂ
സന്ധ്യചുംബന ലഹരിയില്‍ നില്‍പ്പൂ 
കവിളത്തുനീയും സന്ധ്യാസിന്ദൂരം ചാര്‍ത്തൂ - ചുംബന
സന്ധ്യാസിന്ദൂരം ചാ‍ര്‍ത്തൂ

അമ്പലപ്പുഴവേലകണ്ടൂ ഞാന്‍ 
തമ്പുരാട്ടീ നിന്റെ നടയില്‍
തങ്കവിഗ്രഹ ദേഹവടിവില്‍
അമ്പലപ്പുഴവേലകണ്ടൂ ഞാന്‍ 

Ambalapuzha Vela Kandu Njaan - Kaakkathampuraatti