ചട്ടമ്പിക്കല്ല്യാണി

Released
Chattambikalyani
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 4 July, 1975