പഞ്ചാബി ഹൗസ്

Released
Punjabi House
കഥാസന്ദർഭം: 

കടബാധ്യത മൂലം ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച ഉണ്ണിയെ രണ്ടപരിചിതർ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു.മൂകനും ബധിരനുമായി നടിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ അവരോടൊപ്പം മറ്റൊരിടത്ത് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
148മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 4 September, 1998