കെ സി രവി

K C Ravi

വളരെയേറെ വർഷങ്ങളായി മലയാള സിനിമാ രംഗത്ത് അസോസിയേറ്റ് ആയും ചീഫ് അസോ.ഡയറക്ടറായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.