കെ സി രവി

K C Ravi
K.C.Ravi Asso.Dir
കെ സി രവി പിലാശ്ശേരി

വളരെയേറെ വർഷങ്ങളായി മലയാള സിനിമാ രംഗത്ത് അസോസിയേറ്റ് ആയും ചീഫ് അസോ.ഡയറക്ടറായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.