സംഘം

Released
Sangham (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

ബിസിനസും ചീട്ടുകളിയും തല്ലും പിടിയുമായി  ആഘോഷപൂർവം ജീവിക്കുന്ന കുട്ടപ്പായിയും അയാളുടെ ശിങ്കിടികളായ നാലു കോളജ് വിദ്യാർത്ഥികളും, ഒരു തല്ലു കേസിൽ പെട്ട് നാട്ടിൽ നില്ക്കക്കള്ളിയില്ലാതായപ്പോൾ, കൊടൈക്കനാലിലേക്ക് മുങ്ങുന്നു. പക്ഷേ, അവിടെ കുട്ടപ്പായിയെ കാത്തിരുന്നത് ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ ശേഷിപ്പുകളാണ്.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Wednesday, 18 May, 1988