കെ രാജഗോപാൽ

K Rajagopal
കെ രാജഗോപാൽ (നിർമ്മാതാവ്)

കെ ആർ ജി  ബാനറിന്റെ  ഉടമയാണ് കെ രാജഗോപാൽ എന്ന നിർമ്മാതാവ്