വരവേല്‍പ്പ്

Released
varavelp (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

ഏഴുവർഷം ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്തതിനു ശേഷം , നാട്ടിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന മുരളിയുടെ കഥ. നാട്ടിലെത്തിയ മുരളി, സ്വന്തമായി ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അയാൾ ഒരു ബസ് വാങ്ങുന്നു. നാട്ടിലെ തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളും സമരങ്ങളും എല്ലാം അയാൾക്ക് പുതിയ അനുഭവമായിരുന്നു. 

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
145മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 7 April, 1989