നീലഗിരി

Neelagiri (Malayalam Movie)
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 30 November, 1991
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
ഊട്ടി, മേട്ടുപാളയം