ഒളിയമ്പുകൾ

Oliyambukal (Malayalam Movie)
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
154മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 31 August, 1990