റിംഗ് മാസ്റ്റർ

Released
Ring Master (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

റിംഗ് മാസ്റ്ററുടെ മകനായി ജനിച്ച പ്രിൻസ് (ദിലീപ്) എന്ന ഡോഗ് ട്രെയിനറുടെ തകർന്ന പ്രണയത്തിന്റേയും അതിനോടുള്ള പ്രതികാരത്തിന്റേയും കഥ. ഒപ്പം തന്റെ വളർത്തു നായ ഡയാനയുമായുള്ള കുസൃതികളും നർമ്മ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

കഥ: 
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 12 April, 2014

Ring Master malayalam movie