മംഗലം വീട്ടിൽ മാനസേശ്വരി ഗുപ്ത

Released
Mangalam Veettil Maanaseswari Gupta
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 10 June, 1995