കുട്ടേട്ടൻ

Released
Kuttettan (Malayalam Film)
കഥാസന്ദർഭം: 

പെൺകുട്ടികളോട് പ്രേമം നടിച്ച്  'ചുറ്റിക്കളി'യുമായി നടക്കുന്ന ഒരു പ്ലാൻറർ, ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടി കാരണം, കുടുംബത്തിലും പുറത്തും പ്രശ്നങ്ങളിൽ പെടുന്നു.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 

kuttettan poster