ക്രേസി ഗോപാലൻ

Released
Crazy Gopalan (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

നാട്ടിൽ കട്ടിളമോഷണം പതിവാക്കി നാട്ടുകാർക്ക് തലവേദനയായ ഒരു ചെറുകള്ളൻ അവിടെ നില്ക്കക്കള്ളിയില്ലാതെ വരുമ്പോൾ നാടുവിട്ട്  നഗരത്തിലെത്തുന്നു. അവിടെ വച്ച് യാദൃച്ഛികമായി,  മാന്യതയുടെ മുഖംമൂടിയിട്ട മറ്റൊരു പെരുങ്കള്ളനെ അയാൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്നു. 

സംവിധാനം: