രാജാവിന്റെ മകൻ

Released
Rajavinte Makan (Malayalam Movie)
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
132മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 18 July, 1986

rajavinte makan