മഹായാനം

Released
Mahayanam (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

തൻ്റെ സഹായിയുടെ ശവശരീരവുമായി അയാളുടെ നാട്ടിലെത്തുന്ന ഒരു ലോറി ഡ്രൈവർ പുതിയ ബന്ധങ്ങളിലും പ്രശ്നങ്ങളിലും ചെന്നുപെടുന്നതും അതിൻ്റെ പരിണാമവുമാണ് ഇതിവൃത്തം.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: