സ്ഥലത്തെ പ്രധാ‍ന പയ്യൻസ്

Released
Sthalathe Pradhana Payyans
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
152മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 22 January, 1993