ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ കെ. ആർ. ഗൗതമി

Chief minister KR Gouthami
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 29 April, 1994