സക്കീർ മഠത്തിൽ

Zakkir Madathil
സംവിധാനം: 1
കഥ: 1
സംഭാഷണം: 1
തിരക്കഥ: 1

സംവിധായകൻ സക്കീർ മഠത്തിൽ ,

"റ്റു ലെറ്റ്‌ അമ്പാടി റ്റാക്കീസ്" സംവിധാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മലയാള സിനിമാ സംവിധാന രംഗത്തേക്ക്