സ്രാവ്

Released
Sravu
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
100മിനിട്ടുകൾ
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
വിതുര, ബോണക്കാട്, കല്ലാർ, മരുതാമല, തേവിയോട്