അജിതൻ

Ajithan
സംവിധാനം: 1
കഥ: 1

ഡൽഹിയിൽ പത്രപ്രവർത്തകനായ കഥാകാരൻ അജിതൻ. നിരവധി ഡോക്യൂമെന്ററികളും ചാനൽ പ്രോഗ്രാമുകളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Ajithan