ശംഭു പുരുഷോത്തമൻ

Shambhu Purushothaman
സംവിധാനം: 2
കഥ: 2
സംഭാഷണം: 2
തിരക്കഥ: 2