ഈ അടുത്ത കാലത്ത്

Ee Adutha Kaalathu (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

ഒരു നഗരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന, പരസ്പരം ബന്ധമില്ലാത്ത ഉപരി-മധ്യ-കീഴാള വിഭാഗങ്ങളിലെ ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ജീവിതാവസ്ഥകളിൽ ഒരുമിച്ച് കണ്ടുമുട്ടേണ്ടിവരികയും പരസ്പരം കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾക്ക് വിധേയമാകേണ്ടിവരികയും ചെയ്യുന്നതാണ് സിനിമയുടെ മുഖ്യപ്രമേയം. 

ദുരൂഹത നിറഞ്ഞ സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ അടൂത്ത കാലത്തുണ്ടായ സംഭവവികാസങ്ങളിലൂടെ ആറ് വ്യത്യസ്ത വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ കഥ പറയുന്നു.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 24 February, 2012
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
പ്രധാനമായും തിരുവനന്തപുരം നഗരം

Ee Adutha Kaalathu - Malayalam Movie Trailer (HD)