കൊച്ചി രാജാവ്

Released
Kochi Rajavu (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

കൊലപാതകക്കുറ്റത്തിന് ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയ ഉണ്ണിയെ അവന്റെ അച്ഛൻ ചെന്നൈയിലേക്ക് അയക്കുന്നു. അവിടെ വച്ച് ഉണ്ണിയോട് പ്രണയം തോന്നിയ മീനാക്ഷിയോട് ഉണ്ണി തന്റെ ഭൂതകാലത്തെപ്പറ്റി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: