ഗണേഷ്

Name in English: 
Ganesh

ഛായാഗ്രഹണ സഹായി - കൊച്ചി രാജാവ്