യോദ്ധാ

കഥാസന്ദർഭം: 

കേരളത്തിൽ നിന്നും നേപ്പാളിലെത്തുന്ന അശോകനു അവിടെ പല പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വരുന്നു. അതിനെ തുടർന്നു അവിടത്തെ ഒരു ഗോത്രത്തിന്റെ രക്ഷകനാകേണ്ടിയും വരുന്നു.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
149മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 3 September, 1992
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
കേരളത്തിലും നേപ്പാളിലും

 

rw8GQxKDDZY