മാന്ത്രികം

Released
Manthrikam
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
ചൊവ്വ, 5 September, 1995