ശങ്കർ

K R Sankar
അസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്റർ, കെ ആർ ശങ്കർ
1980's, 1990's