ജാതകം

Jaathakam
കഥാസന്ദർഭം: 

ഉണ്ണിയുടെ കുടുംബത്തിന് ജാതകത്തിൽ ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണ്. അയാളുടെ ആദ്യഭാര്യയുടെ മരണം ജാതകത്തിലുള്ള കുഴപ്പം കാരണമാണെന്നാണ് അയാളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ വിശ്വാസം. ഉണ്ണി രണ്ടാമതും വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ജാതകത്തിലും പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതും, അവിടെ നിന്നും ചുരുളഴിയുന്ന ചില രഹസ്യങ്ങളും, അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന സംഭാവവികാസങ്ങളുമാണീ ചിത്രത്തിന്റെ കഥ.

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: