നമുക്കു പാർക്കാൻ മുന്തിരിത്തോപ്പുകൾ

Namukku Parkkan Munthiri Thoppukal
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 12 September, 1986