ശ്രീകുമാർ അരൂക്കുറ്റി

Sreekumar Arookkuti
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 1
കഥ: 3
സംഭാഷണം: 2
തിരക്കഥ: 2