പാഥേയം

Released
Padheyam
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
തിങ്കൾ, 22 November, 1993

padheyam poster m3db