അപ്പു

Released
Appu
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
140മിനിട്ടുകൾ
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
അടൂരിൽ ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട അപൂർവം ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന്