ഗാന്ധർവ്വം

Released
Gandharvam
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 27 August, 1993
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
ചെന്നൈ