എ വി എം 'ഇ' തിയെറ്റർ

A V M 'E' Theatre

Sound Mixing

ശബ്ദസങ്കലനം

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
മന്ത്രികുമാരൻ തുളസീദാസ് 1998