നിന്നിഷ്ടം എന്നിഷ്ടം

Ninnishtam Ennishtam
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 14 February, 1986