സുവർണ്ണ സിംഹാസനം

Suvarna Simhasanam
കഥ: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 14 November, 1997