സുന്ദരി നീയും സുന്ദരൻ ഞാനും

Released
Sundhari neeyum Sundharan njanum
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Wednesday, 6 September, 1995