സുന്ദരി നീയും സുന്ദരൻ ഞാനും

Sundhari neeyum Sundharan njanum
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Wednesday, 6 September, 1995