മാനത്തെ വെള്ളിത്തേര്

Released
Manathe Vellitheru
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 11 November, 1994

manathe vellitheru image